Afscheid familie Vonk Afscheid familie Vonk
Afgelopen zondag hebben we afscheid genomen van ds. Jelle Vonk en zijn vrouw Ria. Een mooie dienst om op terug te kijken. In de dienst nam ook de jeugd afscheid.
Na de dienst was er een afscheidswoord van onze voorzitter Marja Dragt en Frans Westermann als afvaardiging van de werkgemeenschap. Als cadeau is een gevulde kruiwagen gegeven met een bon voor een fruitboom en tuingereedschap. De nieuwe pastorie van de gemeente Jutrijp-Hommerts in  Friesland beschikt over een hele grote tuin. Dat komt vast van pas.
Na de dienst was er koffiedrinken met lekkers van onze huisbakker Joop Prins. Jelle en Ria het ga jullie goed. “Vaya Con Dios!” (Ga met God)
 
 
Kinderkerk school en kerkdienst

Kinderkerk school en kerkdienst
Schriftlezing Genesis 8:1-14

Graag nodigen wij u en jou uit voor de School en Kerkdienst in de Grote kerk te Blokzijl i.s.m. Chr. Kindcentrum ‘De Schutsluis’. De schoolkerkdienst ‘Gi-Ga-Groen!’, zal plaatsvinden op zondag 2 oktober om 10.00 uur in de Grote Kerk te Blokzijl.
Vragen die we tijdens de dienst aan onszelf zullen stellen zijn; ‘Zorg ik goed voor de natuur?’, ‘Heb ik net zoveel lef als Noach?’ en ‘Wat deed Noach om te kijken of het water al voldoende was gezakt?’
Kom je ook? Neem je ouders, broers, zussen, opa’s en oma’s ook mee! We gaan luisteren, zingen en praten over het thema ‘Gi-Ga-Groen’, waar de kinderen op school al veel over hebben gehoord en gesproken. 
Voor de kleinsten is er oppas in de consistorie van de Grote kerk te Blokzijl. 

2 oktober a.s. houden we een inzamelingsactie voor Het Wereld Natuur Fonds. Het Wereld Natuur Fonds zet zich sinds 1962 actief en met succes in voor natuurbescherming over de hele wereld. Van Limburgse rivieren tot Amazone regenwoud, van Caribisch koraal tot Afrikaanse wildlife. Dat doen ze met allerlei projecten, campagnes en acties. Ze streven ernaar de prachtige rijkdom aan dier- en plantensoorten op aarde te beschermen. Samen met anderen willen ze een wereld tot stand brengen waarin mens en natuur in harmonie leven.
U kunt uw gift tijdens de dienst in een collectezak deponeren. We hopen dat we door deze actie een prachtig bedrag aan de WNF kunnen overhandigen! 

Tot zondag 2 oktober!
Organisatie School & Kerkdienst en alle leerlingen van Chr. Kindcentrum ‘De Schutsluis’. 
 
Bijbellezen: Genesis 1-2: 4A En God sprak....

Bijbellezen: Genesis 1-2: 4A En God sprak....
In het scheppingsverhaal ordent God de chaos waarin hij het licht van het donker scheidt, de hemel van het water en het water van het land. God zei dat er lichten aan de hemel moesten komen. Hij gaf die lichten, sterren en maan, geen naam. Hij gaf de hemellichamen – zoals in vele geloven in die tijd – geen verdere waarde. Hij ontgoddelijkt de kosmos. Er blijft wel een donkere en een lichte kant. Een dag en een nacht. Een hemel en het water. Een scheiding. Daarna zei God dat er jong groen moest voortkomen op de aarde. Alle zaad naar zijn aard. Bomen met vruchten, vogels, vissen, dieren, wilde dieren, vee en God zag dat het goed was.
Dan zegt God - en hier lijkt het alsof  God er goed over na moet denken - laten wij mensen maken (vers 26). Mensen naar zijn evenbeeld. Dat is niet niks. Hij geeft ze dan ook een duidelijke opdracht, een verantwoordelijkheid mee. Van vers 26 tot 30. Die verantwoordelijkheid luidt dat ze als beelddrager van God de taak hebben voor de aarde en de dieren te zorgen. En als tweede opdracht dat ze vruchtbaar moeten zijn. En na elke scheppingsdag zegt God dat hij ziet dat het goed was. Op de zevende dag rust God. De sabbat, het geschenk van God aan de wereld.
Een mens leeft niet om te werken maar hij werkt ook om te leven. Een mens moet van ophouden weten.  En dat is dan ook precies wat sjabbat betekent; ophouden. Op de sabbat vier je de vrijheid. De sabbat is de voorbode van de eeuwige rust, van het eeuwige licht dat God beloofd heeft. 
De zevende dag eindigt ook niet. Er staat nu niet; het was avond geweest en het was morgen geweest, de zevende dag. De zevende dag is een eindeloze dag.
Zo schiep God de aarde. Hij maakt scheiding. Hij gooit niets weg, maar hij onderscheidt een donkere en een lichte kant. Boven en onder, water en land. En hij geeft dat allemaal in de handen van mensen. Hij maakt geen volmaakte wereld. Het is geen paradijs. Deze oergeschiedenis is actueler dan ooit.

Janetta Wanders
Reageren? Ja graag: mw.wanders@gmail.com
NB zolang we vacant zijn zal om de twee weken een overdenking ‘Bijbellezen’ geschreven worden geïnspireerd door de uitgaves van ‘Het verhaal gaat.. ‘ van Nico ter Linden

 
 
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Blokzijl Scheerwolde

Interieur Grote Kerk Blokzijl
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Blokzijl Scheerwolde

Visie op gemeente zijn

De Protestantse Gemeente te Blokzijl heeft zich als doel gesteld om Gods Woord te vertolken in en naar het leven van alledag. Zij wil daarbij kerk zijn als een herberg; open en gastvrij naar elkaar en naar de (A)ander.

De gemeente doet dat op zo'n manier die bijdraagt aan:

  • de persoonlijke relatie met God in het dagelijks leven
  • het vormen van gemeenschap
  • de inzet voor de samenleving (plaatselijk, landelijk en mondiaal)

 

lees meer »
 
Laatste woord?

Laatste woord?
Mijn vader las vroeger aan het einde van de warme maaltijd uit de Bijbel. Als hij gelezen had, zei hij altijd: “Laatste woord?” Dat was een manier om na te gaan of we wel hadden geluisterd. Dit is mijn laatste woord op de Zondagsbrief. Na 4 jaar Blokzijl en omgeving verhuizen wij op 3 oktober naar Hommerts. De jaren zijn voorbijgevlogen. Bijzondere jaren.
Ik mocht mij niet alleen de dominee van Nederland noemen, maar ook jaren waarin ik heel veel mensen heb mogen ontmoeten en met hen mocht optrekken. Bijzonder ook doordat de wereld en wij als kerk geconfronteerd werden met het corona virus. Het was ineens Kerk-zijn 2.0. Ondanks dat heb ik toch altijd op een of andere manier de contacten weten te onderhouden. Was het niet via de telefoon, dan wel met een kop koffie buiten op de stoep. Ook de kerkdiensten konden digitaal verzorgd worden door de inzet van heel veel vrijwilligers! Dat laatste kan niet genoeg benadrukt worden. Vrijwilligers die meedachten, organiseerden en meewerkten. Ik hoop dat we dit niet meer meemaken, maar wil toch nog één keer zeggen: heel hartelijk bedankt voor jullie grote inzet.
A.s. zondag ga ik voor de laatste keer voor als jullie predikant. In november hoop ik de laatste zondag van het kerkelijk jaar te mogen leiden. Het laatste woord is dus nog niet gezegd. Het was fijn om elke zondag te mogen voorgaan in “onze” prachtige kerk.
Dankbaar ben ik voor alle ontmoetingen die ik heb gehad. De mensen die mij hun levensverhaal toevertrouwden, die ik mocht bijstaan in moeilijke en verdrietige tijden. Dat beschouw ik als een groot voorrecht. Het maakt mij een ‘rijk’ mens. Als je mensen gaat bedanken, loop je altijd het gevaar iemand te vergeten. Om dat te ontlopen, wil ik iedereen bedanken voor het vertrouwen en de steun die ik vanuit de gemeente, maar ook van daarbuiten mocht ontvangen. Voor één groep echter, maak ik een uitzondering en dat is de Kerkenraad. Het is en blijft bewonderenswaardig dat mensen bereid zijn, naast hun banen en gezinnen, zoveel tijd willen en kunnen besteden aan de opbouw en onderhouding van de gemeente. Petje af!!!
Menig afscheid eindigt met de woorden: uit het oog, maar niet uit het hart. Zo gaat het mij en ons gezin ook. Blokzijl, Scheerwolde, Wetering, Muggebeet en Nederland zijn prachtig, maar de mensen die er wonen zijn nog mooier. Ga met God, dan gaat het jullie goed!

Ook namens Ria en de kinderen, Jelle Vonk. 

 
 
Wil je een keer meezingen in een cantatedienst?

Wil je een keer meezingen in een cantatedienst?
lees meer »
 
Vanuit de Kerkenraad Vanuit de Kerkenraad
In september is de kleine en grote kerkenraad weer opgestart. Diverse onderwerpen kwamen aan bod.
Wijkouderlingen
Afgelopen zomer heeft Janny Flobbe te kennen gegeven dat ze haar rol als wijkouderling van wijk 2 wegens persoonlijke redenen neerlegt. Wel blijft ze graag actief in de bezoekdienst. Dela Roskam gaat haar opvolgen vanaf januari 2023. In verband met het vertrek recent van Erik Ploer als wijkouderling van wijk 1 naar de diaconie is er een vacature ontstaan voor deze wijk. Belangstellenden voor deze vrijgekomen taak mogen zich natuurlijk melden. Mocht je een vraag hebben, dan kun je je altijd richten tot de andere wijkouderlingen. Met elkaar proberen we het zo goed mogelijk te organiseren en staan we open voor alles wat er speelt. Klik hier voor de contactgegevens.

Oppasdienst
We zijn blij dat we kunnen melden dat we voor bijzondere diensten weer een oppasdienst kunnen bieden.

KinderKerk/Advent/Kerst
Bij de leiding van de KinderKerk nemen Gerard Veldkamp en Tine Verhoef afscheid. Tijdelijk is er dus een beetje minder leiding. Omdat er minder leiding is, is er besloten om het kinderkerstfeest dit jaar op 18 december anders vorm te geven. Gebruikelijk is dat kinderen van beide basisscholen meewerken aan een musical. Dit vraagt veel begeleiding. De leiding heeft een geweldig alternatief gevonden. Dit jaar komt een theatergroep een voorstelling verzorgen tijdens het kinderkerstfeest.

Vacante periode en nu?
Per 1 oktober 2022 is onze gemeente vacant. Dit betekent dat wij geen predikant meer in dienst hebben, maar het kerkewerk gaat wel door. 
De kerkenraad vindt het belangrijk dat de tijd wordt genomen om een nieuwe visie te vertalen naar een beleidsplan alvorens er een profiel wordt opgemaakt en vrijgegeven voor de zoektocht naar een predikant. Om deze periode goed te doorstaan zal er de komende tijd gebruik gemaakt worden van gastpredikanten en eventueel kerkelijk werkers. 
Waarom vinden we het zo belangrijk als kerkenraad om de tijd te nemen voor beleidsontwikkeling? 
De ontkerkelijking in Nederland is een gegeven. Wij vinden het belangrijk om als geloofsgemeenschap te overleven, maar hoe passen we ons aan aan de wereld om ons heen? Het is ons ideaal om een duurzame toekomst te scheppen, misschien wel tegen de trend van ontkerkelijking en individualisering in. Als gemeente maken wij deel uit van een wereldwijde en eenwenoude christelijke kerkgemeenschap. Wij worden geïnspireerd door de Bijbel, het verhaal van God met mensen. Voor ons is het belangrijk dat wij ons geloof ervaren in woord, zang, stilte en gebed door ons open te stellen voor God en elkaar. De vorm, daar kunnen we met elkaar over nadenken.

Hoe overbruggen we de komende tijd? 
Het pastoraat is een belangrijk onderdeel van ons gemeente. Pastoraat valt uiteen in crisispartoraat en regulier pastoraat. Denk bij crisispastoraat aan bijzondere situaties zoals bijvoorbeeld overlijden. Voor regulier pastoraat denk je niet alleen aan bezoekwerk ouderen en zieken maar ook nieuwe inwoners, dopen, belijdenis doen en huwelijken. 
Vanaf 1 oktober 2022 zal ds. Richard Vissinga enkele uren per week crisispastoraat verlenen. Richard is een goede bekende van ons en doet dit graag. In goed overleg met de wijkouderlingen zullen de taken van het pastoraat opgepakt worden.  

Om beleid en visie te ontwikkelen is ds. Dirk-Jan Lagerweij bereid gevonden dit samen met ons te ontwikkelen. Beleid en visie is een zaak van de gehele gemeente. Wij doen dit samen met jou. Aan de hand van een stappenplan zal dit verder vorm krijgen. In de periode van oktober 2022 tot voorjaar 2023 zal dit onze aandacht vragen. Samen met jou betekent ook dat we jeugd, ouderen, mensen die gemeentelid zijn maar niet actief in de gemeente zijn gaan bevragen en met elkaar in gesprek gaan. Omdat dit tijd en aandacht vraagt, wordt ander regulier winterwerk voorlopig opgeschort. 

Voor de allerkleinsten zal KliederKerk doorgaan. Kinderpastor Liesbeth Winters-Jonas is gevraagd om KliederKerk verder te ontwikkelen. Liesbeth is bekend bij gezinnen met jonge kinderen van de avonden over Kinderbijbels en de Geloofskoffer. Zij zal de komende KliederKerken gaan leiden, samen met de KliederKerkcommissie.
Vanuit het beleidsplan en de visie zal er vervolgens een gemeenteprofiel worden gemaakt. En pas dan zal er een beroepingscommissie worden geformeerd. 
Naast de noodzakelijke inhoudelijke bezinning zijn de financiële randvoorwaarden van groot belang. In overleg tussen de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters moet worden bepaald welk bedrag nu en op termijn beschikbaar is voor de vervulling van de vacature(s).
Via de website proberen we je zo goed mogelijk te informeren. Dit onderwerp krijgt daar dan ook de komende tijd een permanente plek; www.kerkblokzijl.nl/vacant. Ook via de Zondagsbrief houden we je op de hoogte.  
Dit alles vraagt van de kerkenraad en gemeenteleden de komende tijd inzet, aandacht en positieve zin. Wij hebben er alle vertrouwen in dat we dit met elkaar gaan bolwerken.We zijn blij dat we met hulp van buiten de vacante tijd zo kunnen invullen, waarbij ieder datgene kan en mag doen wat het beste bij hem of haar past.
Mocht je vragen heben naar aanleiding hiervan? Neem gerust contact op met ondergetekende of Marja Dragt.

Karin Rozendal (scriba)

 
 
Persberichten Persberichten
Focusdag, 8 oktober in Houten
Iedereen ‘met een missionair hart’ welkom
IZB-Focus ondersteunt kerken(raden) en individuele christenen bij hun missionaire roeping en trekt daarbij graag voor een langere periode op met gemeenten. Een groeiend aantal kerkenraden maakt van deze dienstverlening gebruik.
De jaarlijkse Focusdag wordt dit keer gehouden op zaterdag 8 oktober in de Sionkerk in Houten, van 10.00 tot 13.30 uur.
Er zijn workshops te volgen over onder meer missionair preken en het integreren van de zeven werken van barmhartigheid in diaconale toerusting.
Deze inspiratiedag is bedoeld voor christenen die de kloof tussen kerk en dagelijkse realiteit willen overbruggen en daarbij wel wat handvaten kunnen gebruiken. Kortom: iedereen met ‘een missionair hart’ is welkom op deze Focusdag.
Er worden geen entreekosten gevraagd. Ook de lunch is gratis.
Aanmelding wordt op prijs gesteld. Gebruik daarvoor het formulier op de website van IZB-Focus. Daar is ook een uitgebreide programma-omschrijving te vinden.
Ga voor meer informatie naar www.izb.nl/focus. Of stuur een mailtje naar focus@izb.nl
---
Lichtspoorochtend, 5 november in Ede
De Lichtspoorochtend voor vrijwilligers in het ouderenpastoraat is gepland op zaterdag 5 november (10.00-12.30u).
Bezoekzusters en broeders kunnen deze ochtend op verschillende thema’s toegerust worden voor hun werk.
Maaike de Goei-Jansma, werkzaam als geestelijk verzorger bij Zorggroep Charim, zal een praktijkgerichte toespraak houden over ‘Ontvankelijk ontmoeten’. Het bezoek aan een oudere kan soms voelen als een zorg en inspanning, maar heeft dit bezoek jou ook niet iets te brengen? Wat neem jij mee vanuit de ontmoeting? 
Na deze lezing is er keuze uit een van de workshops:
  • Omgaan met depressiviteit
  • Gespreksvering
  • Dementie
  • Beginnen ver het einde
De dag is gratis toegankelijk. Wel zal een collecte worden gehouden voor de onkosten. De bijeenkomst vindt plaats in kerkgebouw De Ark in Ede.
Aanmelden kan via de website www.izb.nl/lichtspoor. Of stuur een mail naar lichtspoor@izb.nl

 
 
Vacatures kerkwerk Vacatures kerkwerk
Er zijn nog altijd veel plekjes vrij in het kerkwerk. Denk aan leiding KinderKerk, lid Diaconie, wijkouderling, liturgisch bloemschikken. Alle taken staan overzichtelijk vermeld op de website. We redden het nog wel maar hulp zou zeer welkom zijn. Misschien word je andersom gevraagd. Zeg niet gelijk nee. Je mag er altijd over nadenken of woon een keer een overleg mee. Dan krijg je misschien een duidelijker beeld over wat het inhoudt. Ook zoeken we nog altijd een schoonmaker (m/v). Voor deze taak staat een vergoeding tegenover.

 
 
Wil je een keer meezingen in een Cantatedienst? Wil je een keer meezingen in een Cantatedienst?
Hierbij nodigen we je van harte uit mee te zingen in het cantatekoor tijdens de cantatedienst op 6 november in Blokzijl. 

Wat zingen we?
Dit keer zingen we 'Liebster Gott, wenn werd ich sterben (BWV 8)' van Johann Sebastian Bach. Deze cantate is gebaseerd op de evangelielezing uit Lucas 7: 11-17, het verhaal van de jongeling te Nain, enige zoon van een weduwe, die door Jezus uit de dood werd opgewekt.
Klik hier voor meer info.

Truus, Irene en Betty
 
 
Uitnodiging bevestigingsdienst ds. Jelle Vonk gemeente Jutrijp-Hommerts

Uitnodiging bevestigingsdienst ds. Jelle Vonk gemeente Jutrijp-Hommerts

Bij het scribaat kwam de uitnodiging binnen voor de bevestigingsdienst op zondag 23 oktober a.s. Mocht je deze dienst willen bijwonen dan kun je je aanmelden via jutrijphommers@gmail.com