Onderweg Onderweg

Het kerkblad Onderweg verschijnt elke maand. 

U kunt uw kopij voor 'Onderweg' inleveren bij:
De heer A. Boogaard, Bierkade 6, 8356 DH  Blokzijl
Tel. 0527-291342 
e-mail: onderwegblokzijl@gmail.com

 

 
Colofon Colofon
Redactie
Onderweg komt tot stand onder redactie van:
Yvonne Wymenga        064 538 6285
Janetta Wanders          0521 370263
Alewijn Boogaard         0527 291342 (boogaard.ni@kpnmail.nl)
Jennie Tollenaar           0641 408 570
Kirsten van Dalen         0612 634 108
Kopij te sturen naar: onderwegblokzijl@gmail.com
 
Abonnementen:  
Gedrukt, thuisbezorgd of per post: € 22,- per jaar
Alleen digitale versie (per e-mail): € 11,- per jaar

Betaling abonnementen:
Te voldoen op  bankrekening nummer NL35 RABO 03018 12 500  t.n.v.
Penningmeester Kerkblad mevr. Y.V. Wymenga-Hulleman,           tel.0527-240965
Bij betaling graag vermelden: uw naam, uw straatnaam, uw huisnummer en het abonnementsjaar.      
 
Predikant Protestantse Gemeente Blokzijl:
Ds. J. Vonk,  De Kegge 2, 8356 HE Blokzijl  
           
NB: voor aanvragen betreffende pastoraat: neem contact op met wijkouderling.
 
Website:        www.kerkblokzijl.nl
Voor wijzigingen/aanvullingen etc: Janetta Wanders, mw.wanders@gmail.com
 
Ledenadministratie: Joke Boes; voor alle wijzigingen van adressen en gezinssamenstelling, e-mail:  jokyboes@home.nl
 
Zondagsbrief:
Redactie:        Geke Ploer en Annie de Lange.
                        e-mail: redactiezondagsbrief@hotmail.com
Wilt u de Zondagsbrief graag digitaal ontvangen? Stuur dan even een   e-mail naar de redactie van de Zondagsbrief.
 
Administratie van het College van Kerkrentmeesters
Jannie Ziel - van der Sluis, Kanaalweg 10, 8356 VS Blokzijl
 
Rekeningnummers
Voor Vrijwillige bijdrage:                              NL60INGB0000829454 (ING)
Voor de solidariteit en eindejr.collecte:        NL86FVLB0635803690 (SKG)
Voor Giften en overig:                                 NL25RABO030.18.24.029 (Rabobank)
Zending: ZWO commissie :                         NL24RABO0301831904, (Rabobank)