Abonnementsgeld Onderweg Abonnementsgeld Onderweg
In ons kerkblad Onderweg hebben we u bericht over de nieuwe tarieven voor het abonnement op dat blad. In het decembernummer is dat op blz. 19 helaas wat verwarrend geformuleerd. Daarom vermelden we het hier nog maar eens:
  • Onderweg op papier, zowel thuisbezorgd als per post: € 22,- per jaar
  • Onderweg digitaal, per e-mail, € 11,- per jaar.
Wilt u per eerstvolgende keer dat u betaalt deze nieuwe tarieven gebruiken? Voor nieuwe abonnees geldt als ingangsdatum 1 januari.

Belangrijk: als u over wilt stappen van ‘papier’ naar ‘digitaal’ of anderszins (of helaas opzeggen), wilt u dat dan doorgeven aan Alewijn Boogaard ( want dan moeten we de bezorging en administratie aanpassen.
Redactie en Kerkrentmeesters

 
 
Onderweg Onderweg

Het kerkblad Onderweg verschijnt elke maand. 

U kunt uw kopij voor 'Onderweg' inleveren bij:
De heer A. Boogaard, Bierkade 6, 8356 DH  Blokzijl
Tel. 0527-291342 
e-mail:

 

 
Colofon Colofon
Redactie
Onderweg komt tot stand onder redactie van:
Yvonne Wymenga        064 538 6285
Janetta Wanders          0521 370263
Alewijn Boogaard         0527 291342 ()
Jennie Tollenaar           0641 408 570
Kirsten van Dalen         0612 634 108
Kopij te sturen naar:
 
Abonnementen:  
Gedrukt, thuisbezorgd of per post: € 22,- per jaar
Alleen digitale versie (per e-mail): € 11,- per jaar

Betaling abonnementen:
Te voldoen op  bankrekening nummer NL35 RABO 03018 12 500  t.n.v.
Penningmeester Kerkblad mevr. Y.V. Wymenga-Hulleman,           tel.0527-240965
Bij betaling graag vermelden: uw naam, uw straatnaam, uw huisnummer en het abonnementsjaar.      
 
Predikant Protestantse Gemeente Blokzijl:
Ds. J. Vonk,  De Kegge 2, 8356 HE Blokzijl  
           
NB: voor aanvragen betreffende pastoraat: neem contact op met wijkouderling.
 
Website:        www.kerkblokzijl.nl
Voor wijzigingen/aanvullingen etc: Janetta Wanders,
 
Ledenadministratie: Joke Boes; voor alle wijzigingen van adressen en gezinssamenstelling, e-mail: 
 
Zondagsbrief:
Redactie:        Wilmien Driezen en Annie de Lange.
                        e-mail:
Wilt u de Zondagsbrief graag digitaal ontvangen? Stuur dan even een   e-mail naar de redactie van de Zondagsbrief.
 
Administratie van het College van Kerkrentmeesters
Jannie Ziel - van der Sluis, Kanaalweg 10, 8356 VS Blokzijl
 
Rekeningnummers
Voor Vrijwillige bijdrage:                              NL60INGB0000829454 (ING)
Voor de solidariteit en eindejr.collecte:        NL86FVLB0635803690 (SKG)
Voor Giften en overig:                                 NL25RABO030.18.24.029 (Rabobank)
Zending: ZWO commissie :                         NL24RABO0301831904, (Rabobank)