zo 27 sep 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. J. Vonk
Grote Kerk Blokzijl
Organist: Mw. van den Berg

Bevestiging en herbevestiging Ambtsdragers

Het afgelopen jaar hebben we uitgebreid stilgestaan bij de vacatures die ontstaan bij het vertrek van enkele ambtsdragers. Door de coronaperiode kwam de voortgang op allerlei gebied stil te staan.
Met de start van fysieke kerkdiensten gaan we ook voorzichtig weer andere zaken oppakken.
In de dienst van zondag 27 september hebben we het voornemen om stil te staan bij ambtsdragers die aftreden, nog een periode zullen doorgaan en bij de bevestiging van nieuwe ambtsdragers.

De ambtsdragers die aftreden zijn:
Klaas Timmerman (jeugdouderling)
John Mondria (ouderling kerkrentmeester)
Hans Kloek (diaken)
Tinie Lok-van Beek (diaken)

De ambtsdragers die worden herbevestigd zijn:
Pieter Lok (ouderling-voorzitter)
Johan van Dalen (ouderling kerkrentmeester)
Tineke Ploer (diaken)
Nienke Prins (diaken)
Joost en Geja ter Meer

Bevestiging nieuwe ambtsdragers zijn:
Marja Dragt (jeugdouderling)
Janny Hummel (diaken)
Hendrik Timmerman (ouderling kerkrentmeester)

We zijn blij dat we dit kunnen melden. Het is best moeilijk om mensen bereid te vinden om een taak als deze op zicht te nemen. Er zijn dan ook nog vacatures binnen de kerkenraad. In de Onderweg van september zullen we hier uitgebreider bij stilstaan.
Bij de herbevestiging is het bijzonder te noemen dat Pieter Lok en Nienke Prins na 2x een periode van 4 jaar hun termijn met maximaal 2 jaar willen verlengen. Voor het voorzitterschap van de kerkenraad zijn gesprekken gaande, maar het is nu nog te vroeg om hiervan melding te maken. De gelegenheid wordt gegeven om een dergelijke taak te verkennen. De kerkenraad was dan ook zeer verheugd dat Pieter aangaf dat hij bereid is, zolang er geen andere voorzitter is, de taak op zich te nemen.

Afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers.

* Wij zingen lied 654, 1 en 4

(v. voorganger a. allen.)
v. Onze hulp in de naam van de Heer
a. die hemel en aarde gemaakt heeft
v. die trouw is tot in eeuwigheid
a. en die niet los laat wat zijn hand begon.
v. Genade en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer.
a. Amen.

* Wij zingen de psalm van de zondag, psalm 66, 1 en 3

*Gebed om ontferming.
* Zingen lied 568a (We zingen het 6x)
DIENST VAN HET WOORD
v. De Heer zal met u zijn
a. De Heer zal u bewaren.

* Zondagsgebed
* Schriftlezing Matteus 21, 23 - 32
Gesprekje met de kinderen;
Wij luisteren naar: Ja is ja.
https://www.youtube.com/watch?v=q92M7qsYgc0
* Kinderen gaan naar de kinderkerk.

* Overdenking
* Wij luisteren naar Stef Bos, de taal van mijn hart. https://www.youtube.com/watch?v=f0YBzZMLPrs

Bevestiging van ambtsdragers

AANVAARDING EN VERWELKOMING

Gemeente, (allen gaan staan)
v:            Gemeente, wilt u deze ambtsdragers omringen met liefde en gebed en hen hooghouden in hun ambt?
g:             JA, DAT WILLEN WIJ VAN HARTE!

De gemeente kan haar instemming bekrachtigen met applaus

Ter afsluiting zingen wij lied 362,  2 en 3

Gebeden: Dank- en voorbeden
stil gebed
Onze Vader.’

Slotlied lied 904, 1 en 2

Zegen.

Deze week wordt er gecollecteerd voor de diaconie, de eigen kerk en voor de verwarming van de kerkgebouwen.
Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; geef tijdens de fysieke dienst bij het verlaten van de kerk; maak over via je bank of geef via de scipio app.
1e collecte is bestemd voor diaconie: Vredeswerk wereldwijd
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel
2e collecte is bestemd voor de eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel
3e collecte is bestemd voor de eigen kerk met als specifiek doel: verwarming kerkgebouwen
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

Deze week werd er door een gemeentelid nog € 200,00 overgemaakt voor hulp in Beiroet. De diaconie heeft daardoor bijna € 1100,00 over kunnen maken naar Kerk in Actie die daar samen met andere partners de zwaar getroffen stad weer leefbaar proberen te maken.

De diaconie.
 

terug