zondag 24 oktober 2021 om 10:00

Kerkdienst | Grote Kerk
Voorganger: ds. R. Vissinga
Ouderling: Janny Flobbe, Janny Hummel, diaken
Organist: Jaco Floor

Psalm 138: 1 en 2
Woord van welkom, bemoediging en groet
Psalm 138: 4
Gebed om ontferming en opening Schrift
Lied 274: 1, 2 en 3
Aansteken van de kaars van de Kinderkerk
Marcus 10, 46-52 - de genezing van de blinde Bar-Timeüs
we luisteren en kijken naar het verhaal en naar het lied dat daarbij hoort
https://youtu.be/OdpyFRNIpgY 
We luisteren naar  en zingen Lied 182 Blinde man, ga voort gij (https://www.youtube.com/watch?v=Q3XgejrYYvE)
Overdenking
Lied 909: 1, 2 en 3
Gebeden en Onze Vader)
Inzameling der gaven
Lied 425
Zegen
Amen

Zondag 24 oktober is de eerste collecte bestemd voor de diaconie, de tweede en derde collecte zijn respectievelijk voor de eigen kerk en het eigen pastoraat.

Collecte diaconie 24 oktober 2021: Stichting Present Steenwijkerland
Bij de meesten van u is Stichting Present Steenwijkerland misschien al wel wat bekend.
Verschillende gemeenteleden en mensen uit Blokzijl hebben al eens een keer meegeholpen bij bijv. een verhuizing, huis of tuin opknappen, spelletjes doen bij eenzame mensen enz.
Stichting Present Steenwijkerland vormt een brug tussen mensen. Aan de ene kant van die brug staat de medemens die hulp of  ondersteuning nodig heeft. Aan de andere kant van die brug staat de medemens die graag hulp of ondersteuning wil (én kan) geven. Verschillende groepen mensen zetten zich één dag of dagdeel in om vrijwillig andere mensen te helpen.
Present krijgt alle hulpvragen binnen via professionele hulpverleners. Daardoor weet Present en weten de groepen dat hulp/ondersteuning écht nodig is.
Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.
1e collecte is bestemd voor de Diaconie
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel
2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel
3e collecte is bestemd voor het Eigen pastoraat
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

 

terug