zondag 3 juli 2022 om 10:00

Kerkdienst | Grote Kerk | Grote Kerk
Voorganger(s): ds. Jelle Vonk
Ouderling(en): Annie de Lange , Erik Ploer (diaken)
Organist: Corry van den Berg

Orde van Dienst
Wij zingen psalm 103c; 1, 2 en 3
v. Onze hulp is in de Naam van de Heer
g. Die hemel en aarde gemaakt heeft
v. Die trouw houdt tot in eeuwigheid
g. En niet loslaat het werk van zijn handen
v. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus.
g. Amen (gemeente gaat zitten)
Wij zingen Lied 216; 1, 2 en 3.
Kinderen steken kaars aan + kinderlied
Gebed om ontferming
Wij zingen psalm 96, 1 en 3

DIENST VAN HET WOORD
v: De Heer zal bij u zijn.
g: De Heer zal u bewaren

Zondagsgebed
Schriftlezing Ruth 3; 1 - 6
Wij zingen lied 816; 1
Schriftlezing Ruth 3, 7 - 14
Wij zingen lied 816; 2
Schriftlezing Ruth 3; 15 - 18
Wij zingen lied 816; 3 en 4
Overdenking
Wij zingen lied 827; 1, 2, 3 en 4

DIENST DER BARMHARTIGHEID.
Gebeden:         Dank- en voorbeden
                        Stil gebed
                        Onze Vader
Inzameling der gaven.
Wij zingen lied 838; 1 en 2
Zegen

Diaconiecollecte zondag 3 juli: Werelddiaconaat: India.
Iedereen vindt het belangrijk om te weten dat je er mag zijn, gewoon zoals je bent. Dat is ook wat wij als kerk uitdragen: er is plaats voor iedereen ongeacht je afkomst. Dat is India wel anders. Daar worden duizenden Dalit kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale dorpsschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn.

Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.

1e collecte is bestemd voor de Diaconie; India
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel


2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

3e collecte is bestemd voor Beamer en kerkdienst gemist
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel
 

terug