zondag 24 juli 2022 om 10:00

Kerkdienst | Grote Kerk
Voorganger(s): ds. Vissinga (Kampen)
Ouderling(en): Emmelyn Snippe , Bertiene van Oort (diaken)
Organist: Marjo Withaar

Voorganger is ditmaal niet zoals eerder gemeld Jelle Vonk wegens ziekte, maar Ds Richard Vissinga.

Orde van dienst
Begroeting door de ouderling van dienst
zingen: Psalm 139: 1 en 2
Moment van stilte, Bemoediging en Groet
Gebed om ontferming
zingen Glorialied Lied 304 (1, 2 en 3)
Gebed van de zondag
eerste lezing: Psalm 42, 1-6
zingen: Psalm 42: 1 en 3
tweede lezing: Lucas 12, 17-32
zingen Lofverheffing: Lied 339f (tweemaal)
Preek
muziek na de preek
zingen: Lied 718 (1, 2, 3 en 4)
Dankgebed - voorbede - stil gebed - Onze Vader
Inzameling van de gaven
zingen slotlied: Lied 978 (1, 2, 3 en 4)
Zegen


Zondag 24 juli is de eerste collecte bestemd voor de diaconie, de tweede en derde collecte zijn respectievelijk voor de eigen kerk en het Fonds geluidsinstallatie

Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.

1e collecte is bestemd voor de Diaconie
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel


2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

3e collecte is bestemd voor Fonds geluidsinstallatie
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel
 

terug