zondag 14 augustus 2022 om 10:00

Kerkdienst | Grote Kerk
Voorganger(s): ds. A. Zweers
Ouderling(en): Patrisja Mintjes , Janny Hummel (diaken)
Organist: Jaco Floor

WE KOMEN SAMEN
Mededelingen
Intochtslied: Lied 287: 1,2
Stil gebed
Bemoediging en Groet
Vervolg Intochtslied: Lied 287: 5
Gebed voor de nood van de wereld
We ontsteken kaarsen op de aandachtsschaal
Als antwoordlied: ‘When love was King’ door Gregory
Porter
RONDOM HET WOORD
Gebed bij de opening van het Woord
Zingen: Lied 534: 1,2,3
Schriftlezingen:
Marcus 2: 1-12
Genesis 1: 26-27
Voor de kinderen: de verlamde man
Preek
Zingen: Lied 221
WIJ DELEN
Gebeden; Voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader
Collectemoment
WE GAAN OP WEG ALS GEZEGENDE MENSEN
Slotlied: Lied 216
Wegzending en zegen


Diaconie
Zondag 14 augustus is de eerste collecte bestemd voor de diaconie, zending Egypte de tweede en derde collecte zijn
respectievelijk voor de eigen kerk en de energiekosten.
Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.
1e collecte is bestemd voor de Diaconie, zending Egypte
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel
2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel
3e collecte is bestemd voor de Energiekosten
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel
Diaconiecollecte 14 aug. Zending (Egypte)
De kerk staat op tegen armoede in dorpen in Egypte.
Op het uitgestrekte platteland van Egypte is de armoede groot. De werkloosheid is enorm en inwoners hebben
nauwelijks toekomstperspectief. BLESS, de diaconale organisatie van de Koptisch-Orthodoxe Kerk, wil de
leefomstandigheden in arme dorpen verbeteren door economische ontwikkeling te stimuleren.
De armste inwoners krijgen hulp om stroom en water te kunnen betalen en dorpelingen kunnen een microkrediet
aanvragen om een eigen bedrijfje te starten. Dankzij een eigen inkomen, kunnen hun kinderen naar school en
vertrekken minder jongeren naar de stad of het buitenland om hun leven op te bouwen.
Met de opbrengst van deze collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in Egypte en andere zendingsprojecten.

terug