zondag 9 oktober 2022 om 10:00

Kerkdienst | Wielewaal Scheerwolde
Voorganger(s): ds. B. Haanstra
Ouderling(en): Emmelyn Snippe, Marina Bakker (diaken)
Organist: Jaco Floor

Aan deze dienst werken mee Emmelyn Snippe, ouderling van dienst, Marina Bakker, diaken, Jaco Floor, organist en ds. B. Haanstra
Orde van dienst
Orgelspel

Intochtslied (staande): Psalm 103: 1, 5
Votum en groet (met responsie)
Lezing: Exodus 20: 1 t/m 17
Lezing: Efeze 2: 4 t/m 9
Zingen: Psalm 103: 3 en 9
Voor de kinderen
Kinderlied: Ben je groot of ben je klein (Opwekking voor kids 018)

Groet (met responsie)
Gebed
Zingen: Ere zij aan God de Vader (Lied 705: 1 t/m 4)
Schriftlezing Matteüs 10: 34 t/m 39
Zingen: Een rijke schat van wijsheid (Lied 313: 1, 2)
Verkondiging
Zingen: Grote God wij loven U (Lied 413: 1 t/m 3)

Gebeden
Inzameling van de gaven (kinderen komen terug)
Zingen (staande): Jezus ga ons voor (Lied 835: 1 t/m 4)
Zegen

Diaconie

Zondag 9 oktober is de eerste collecte bestemd voor de diaconie, specifiek voor nieuwe pioniersplekken. De tweede en derde collecte zijn respectievelijk voor de eigen kerk en het verwarmingsfonds.

Diaconiecollecte 9 oktober: Missionair werk, pioniersplekken
Hoewel In Nederland steeds minder mensen naar de kerk gaan, is de behoefte aan zingeving groot. Kerken spelen hierop in met pioniersplekken, nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen waar de boodschap van het evangelie wordt gedeeld op een manier waarin mensen zich herkennen. Pioniersplek Nijkleaster in Jorwert is zo'n plek van stilte, bezinning en verbinding, die zoekt naar nieuwe wegen voor geloof en spiritualiteit. Een oase van rust en stilte midden op het platteland, waar ruimte wordt gegeven aan mensen, de schepping en aan God. Als open klooster biedt Nijkleaster gastvrijheid aan mannen en vrouwen uit diverse kerken en tradities, ook aan degenen die zich niet (meer) thuis voelen binnen de bestaande kerken. Mensen ontmoeten elkaar in liturgie en gesprek, stilte en wandeling, plezier en recreatie.
Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.

1e collecte is bestemd voor de Diaconie: missionair werk, pioniersplekken
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel


2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

3e collecte is bestemd voor het Verwarmingsfonds
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

 

terug