zondag 23 oktober 2022 om 9.30 uur

Kerkdienst | Grote Kerk
Voorganger(s): ds. R. Vissinga
Ouderling(en): Patrisja Mintjes , Janny Hummel (diaken)
Organist: Arjan Kroeze

In verband met KliederKerk is de dienst deze keer om 9.30 uur.
Orde van de dienst
Aanvangslied: Psalm 130: 1 en 2
predikant          Onze hulp in de naam van de Heer
allen                 DIE HEMEL EEN AARDE GEMAAKT HEEFT
predikant          die trouw is tot in eeuwigheid
allen                 EN DIE NIET LOSLAAT HET WERK DAT ZIJN HAND BEGON.
predikant          Genade zij U en vrede, van God, onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer.
allen                 AMEN.
Zingen Psalm 130: 4
Kinderen KinderKerk worden naar voren geroepen en de kaars wordt aangestoken. De kinderen gaan naar de consistorie. Afsluiten met kinderlied Lied 188 Evangelische Liedbundel  ('k Stel mijn vertrouwen)
Gebed om ontferming
Lied 303: 1, 2 en 3
Dienst van het woord
predikant          De Heer zal bij u zijn.
allen                 DE HEER ZAL U BEWAREN
Zondagsgebed.
Lezing uit het Oude Testament NBV21  Micha 7, 18 - 20
Zingen Lied 103c: 1 en 3
Lezing uit het Nieuwe Testament NBV21 (door de ouderling van dienst) Lucas 18, 9-14
Zingen lofverheffing  Lied 339a
Overdenking
Zingen of orgelspel Lied 990 (1 t/m 6)
Gebeden en Onze Vader
Inzameling der gaven
Slotlied Lied 834: 1, 2 en 3
Zegen met gezongen “Amen”

​​​​​​Diaconie
Zondag 23 oktober is de eerste collecte bestemd voor de diaconie, specifiek voor project Voice. De tweede en derde collecte zijn respectievelijk voor de eigen kerk en het eigen pastoraat.

Diaconiecollecte 22 oktober 2022: Stichting Project Voice
Onder de bezielende leiding van de heer Bert Boon is de afgelopen jaren veel tot stand gekomen voor het project voor vrouwen en kinderen in Oeganda. Helaas is de heer Boon in juni dit jaar op 93 jarige leeftijd overleden. Hij heeft geprobeerd zijn werk zo goed mogelijk over te dragen aan Marion Mugabo, zij zal proberen zijn werk voort te zetten. (Marion is  eerder bij ons in een dienst geweest en destijds gevlucht uit Oeganda.) Het zijn echter moeilijke tijden. Zelfs een maaltijd is voor veel gezinnen al een probleem. Kinderen worden van school gehaald  omdat het schoolgeld en de boeken niet betaald kunnen worden. Geprobeerd wordt om 314 kinderen toch naar school te kunnen laten gaan. Wij vragen u vriendelijk dit werk te steunen. Elke bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.

1e collecte is bestemd voor de Diaconie: Project Voice
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel


2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

3e collecte is bestemd voor het Eigen pastoraat
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

 

terug